مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:

واحد پول:
BASIC PLAN - 5 GB Storage
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Accounts
SSL Certificate
24/7 Full Support

BUSINESS PLAN - 10 GB Storage
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Accounts
SSL Certificate
24/7 Full Support

CORPORATE PLAN - 20 GB Storage
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Accounts
SSL Certificate
24/7 Full Support

HUGE PLAN BASIC - 50 GB Storage
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Accounts
SSL Certificate
24/7 Full Support

HUGE PLAN PLUS - 70 GB Storage
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Accounts
SSL Certificate
24/7 Full Support

HUGE PLAN PRO - 100 GB Storage
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Accounts
SSL Certificate
24/7 Full Support

HUGE PLAN PRO PLUS - 150 GB Storage
Unlimited Bandwidth
Unlimited Email Accounts
SSL Certificate
24/7 Full Support

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (34.239.150.57) وارد شده است.